ایمنی بیمار و بهبود کیفیت

خدمات بي كيفيت در بيمارستان چگونه با كيفيت ميشوند؟
انجمن پزشكي آمريكا ۶ بعد براي كيفيت برشمرده است:
۱-ايمني: خدمات سلامت در درجه اول بايد ايمن باشند،يعني عاري از هرگونه خطرات جانبي كه سلامت بيمار را تهديد ميكند.
۲- اثربخشي: خدمات درماني بايد اثربخش باشد.بطور ساده ميتوان گفت خدمات بايد بيشترين اتكا به شواهد و راهنماهاي درماني داشته باشند تا امكان اثربخشي آنها افزايش يابد.
۳- كارايي: خدمات بايد بصورت كارامد ارائه شوند و كمتر يا بيشتر از نياز ارائه نشوند. همچنين منابع بدرستي مورد استفاده قرار گيرند.
۴- به هنگام بودن: خدمات بايد بدون فوت وقت و در اولين فرصت ممكن به بيماران ارائه شود.
۵- بيمار محوري: ترجيحات، ارزشها و اولويت هاي بيماران بايد مد نظر ارائه كنندگان خدمات باشد و به آنها احترام گذاشته شود.
۶- عادلانه بودن: خدمات بايد فارغ از وضعيت اقتصادي اجتماعي و ويژگي هاي فردي بيمار به وي ارائه شود.

فرهنگ ايمني بيمار نشاندهنده شخصيت بيمارستان مي باشد.

همانطور كه انسانها شخصيت دارند سازمانها هم شخصيت خودشان را دارند.به شخصيت سازمانها، فرهنگ سازمان گفته ميشود و نشاندهنده ارزشها و درك مشترك و جمعي افراد از موضوعات مختلف است. وقتي از فرهنگ ايمني بيمار صحبت ميكنيم منظورمان درك و برداشت جمعي كاركنان از موضوعات ايمني بيمار است.
وقتي پرستاري نگران ايمني بيمار ميشود، وقتي پزشكي رويداد مهمي را گزارش ميكند، وقتي مدير بيمارستان به رعايت اصول ايمني بها ميدهد همه و همه نشاندهنده شخصيت بيمارستان در زمينه ايمني بيمار است و زمانيكه اينها وجود نداشته باشند به ناچار بايد بگوييم كه بيمارستان شخصيت ايمني( فرهنگ ايمني ) ندارد.

توصيه هاي ايمني بيمار

ايمني بيمار يعني ايجاد سيستمي در بيمارستان كه از بروز خطا و آسيب به بيماران جلوگيري كند. در يك نگاه كلي اين حالت از ۳ طريق ميسر ميشود:
۱- به كارگيري روشهايي براي كاهش و حذف خطاها در بيمارستان : تكنيك هايي مانند RCA و FMEA به اين هدف كمك ميكنند.
۲- ايجاد سازو كاري كه اگر خطاها رخ دادند و از آنها درس گرفته شود تا دوباره تكرار نشود. مهمترين روش اين كار استفاده از مكانيسم گزارش خطاها است.
۳- ايجاد فرهنگي كه براي ايمني ارزش قائل باشد و همه افراد ايجاد ايمني را ارزش بيمارستان تلقي كنند. مهمترين عنصر براي ايجاد فرهنگ، رفتار مديران ارشد و اولويت هاي آنها هستند كه الگو و سرمشق سايرين قرار مي گيرد.
۴- بكار گيري دستورالعمل ها و راهنماهاي ۹ راه حل ايمني بيمار