خدمات و فعالیت ها

بخشهای پاراكلينيک بخشهای سرپایی

آزمايشگاه تشخيصي طبي
راديولوژي
سي تي اسكن
اكو كارديوگرافي
هولتر مانيتورينگ
سونوگرافي
آندوسكوپي و سيگموئيدسكوپي
پاتولوژي
داروخانه
سنجش شنوايي
MRI
ماموگرافي
OPG
سونوگرافي داپلر
سنجش تراكم استخوان
EEG-EMG
فيزيوتراپي
درمانگاه

بخش های بستری بیمارستان

بخش اورژانس
كلينيك تخصصي
اتاق هاي عمل جنرال
بلوك زايمان
بخش داخلي جراحي عمومي مردان
بخش داخلي جراحي عمومي زنان
بخش اطفال
بخش ويژه ICU
بخش ويژه CCU
بخش نوزادان
بخش آندوسكوپي و كولونوسكوپي

بخش های پشتیبانی

مدیریت
خدمات و انتظامات
امور مالی
مخابرات
لندری
تدارکات
انبار
تغذیه
CSSD
امور قرارداد ها
مدارک پزشکی
آمار
دبيرخانه
داروخانه
تجهيزات پزشكي
بهداشت محيط
بهداشت حرفه اي
ساختمان
خياطخانه
آتشنشاني
واحد فناوري اطلاعات