رسالت بیمارستان

بيانيه رسالت بيمارستان خصوصي شهريار
بيمارستان خصوصي شهريار واقع در مركز شهر تهران، ارائه خدمات تشخيصي درماني، ايمن و اثربخش به عموم مراجعين را رسالت خود مي داند.
بيانيه چشم انداز بيمارستان
• بیمارستان شهریار، بیمارستانی معتبر، بیمارمحور، ایمن و اولین اولویت انتخاب بیماران جامعه تحت پوشش
بيانيه ارزش هاي سازماني
• صداقت علمی و حرفه ای
• پايبندي به اصول اخلاقی ، ارزشها و كرامت انساني و حقوق بیمار
• خلاقیت و نوآوری
• رضایمتمندی بیمار
• کیفیت و ایمنی
• عدالت