سیاست های کلان

اهداف كلان:

.۱ بهبود بهره وري بيمارستان
.۲ بهبود مستمر كيفيت خدمات
.۳ حفظ و ارتقاي ايمني بيمار