منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بيمار در ايران
• محور اول: دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.
• محور دوم: اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختياربيمار قرار گيرد.
• محور سوم: حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.
• محور چهارم: ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد.
• محور پنجم: دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.