راهنمای طبقات

طبقه زير همکف
پاراكلينيكها)آزمايشگاه،تصوير برداري، MRI ،سيتي اسكن ،پاتولوژي،فيزيوتراپي، تاسيسات، نمازخانه ،سالن غذاخوري،آشپزخانه)
طبقه همکف
اورژانس ،كلينيك ها ،پذيرش ،بيمه،داروخانه، EOC ،تلفن خانه ،فناوري اطلاعات ، IT ،ترخيص
طبقه اول
بخش داخلي اطفال
طبقه دوم
بخش CCU ، ICU ،اكوكارديوگرافي ،تست ورزش ،هولتر ريتم و فشار
طبقه سوم
بخش جراحي-VIP
طبقه چهارم
اتاق عمل ،نوزادان ،بلوك زايمان ، CSR
طبقه پنجم:
دفتر مدير عامل ، دفتر پرستاري، دفتر مديريت، حسابداري، بهبود كيفيت ، تغذيه، بهداشت محيط، تداركات، مهندسي پزشكي، كارگزيني