بنام خدا

 

هدف باكتري هاي عفونت هاي بيمارستاني

عفونت بيمارستاني چيست؟

به عفونتي گفته ميشود كه پس از 48 ساعت از بستري شدن بيمار بگذرد وتا يك ماه بعد از ترخيص بيمار بروز كند عفونت بيمارستاني اطلاق ميشود عفونت هاي بيمارستاني به دنبال پذيرش بيمار به بيمارستان ايجاد ميشود كه در اثر عوامل ي مثل مقاومت  آنتي بيوتيكي ارگانيسم ها ايجاد شده و ارگانيسم ها مقاوم ميشوند معمولا 10% بيماراني كه به بيمارستان مراجعه ميكنند دچار عفونت بيمارستاني ميشوند

لازم بع ذكر است كه شرط 48 ساعت عفونت بسيار مهم ميباشد زيرا حداقل 48 تا72 ساعت بعد از پذيرش بيمار در بيمارستان بايد ايجاد شود ودر زمان پذيرش بيمار نبايد داراي علامت اشكار عفونت باشد بيماراني كه با علايم تب شديد و عفونت و...

در بدو ورود مراجعه ميكنند جزء عفونت بيمارستاني محسوب نميشند

اغلب عفونت هاي بيمارستاني در بخش هاي ICU و نوزادان و NICU  بيشتر از از ساير بخشها ميباشد طبق امار جهاني 30 تا40 درصد در اين بخشها و 5 تا10 درصد در ساير بخشها ميباشد

در برسي كه در مورد همه گيري عفونت بيمارستاني در دهه ي 1980 تا 1990 ميلادي صورت گرفت در 62درصد موارد باكتري هاي عامل همه گيري شناخته شده اند از ساال 1984 ميلادي در 71 درصد باكتري ها 21 درصد ويروس ها 5و درصد قارچها و3 درصد انگل باعث همه گيري بيمارستاني بوده اند

 

بيشتر عفونت هاي بيمارستاني باكتري هاي گرم منفي شامل:آسينتوباكتر و سودوموناس و از طرفي باكتري هاي گرم مثبت  شامل استافيلوكوك ها مثل استاف اورئوس  بوده اند كه در اين مقاله به آسينتوباكتراشاره خواهيم كرد و استافيلوكوك هاي كوآكولاز منفي وكانديدا و انتروكوك ها وانتروباكترياسه ها جزء عفونتهاي بيمارستاني محسوب ميشوند

 

 

بروز عفونت هاي بيمارستاني بر حسب محل :

مجراي ادرار:             48%

زخم جراحي:             20%

مجاري تحتاني تنفسي     30%

خون                        8%

باقي ارگان ها:            16%

 

در گونه گرم مثبت استاف اورئوس ميباشد كه مطالعات نشان ميدهد استاف اورئوس نسبت به Methicilin ,Nafcillin,        Oxacilin به طور فزاينده اي مقاوم گرديده است

 

داده ها نشان ميدهد كه شيوع عفونت در جامعه 6% بوده كه شايع ترين عفونت هاي پنوموني با68% عفونت دستگاه تنفسي ميباشد

 

آسينتوباكتر Acinetobacter)):باكتري گرم منفي هست كه به شكل كوكوباسيل ديده ميشود اين باكتري ها قند راتخمير نميكنند اكسيداز منفي و غير متحرك ميباشند اين باكتري ها اغلب در برابر آنتي بيوتيك هاي پني سيلين مقاوم هستند ولي به كينولونها اغلب حساسند

آسينتوباكتر فرصت طلب و از باكتري هاي مهم خاك ميباشد

مشخصات: غير متحرك ,كوكوباسيل و ساپروفتيك هستند ,اكسيداز منفي

 

 

 

انواع آسينتوباكتر:

Acinetobacter calcoaceticus: به شكل دوتايي

Acinetobacter  baumannii: شايع ترين

Acinetobacter haemolyticus

Acinetobacte  lwoffil

آسينتوباكتر در نمونه مايعات بدن به صورت ديپلوكوكي ديده ميشود كه اين امر باعث شد آن را با نيسريا اشتباه گرفته شود كه بعدها با اناليزRNA معلوم گرديد جزء خانواده سودومونادالس Pseudomonadales ميباشد اما منابع معتبر ميكروبيولوژي آسينتو باكتر را بر اساس طبقه بندي علمي Scintificclassification جزء خانواده موراكسلا آ Moraxellaceae  از دسته سودومونادالس ميدانند

تشخيص اسينتوباكتر از طريق ارسال نمونه ادرار ,زخم,خون و مايعات بدن مخصوصا تنفسي صورت ميگيرد

رنگ اميزي : باسيل هاي كوتاه يا كوكوباسيل ميباشند

بر روي بيشتر محيط كشت ها رشد ميكنند آسينتو باكتر در بلاد آگار ايجاد كلني هاي محدب خاكستري تا سفيد معمولا قطر 2-3 ميليمتر دارد كه هموليز متغيير دارد در روي محيط مكانكي مثل ساير لاكتوز منفي ها ميباشد الگو ي TSI ان ALK/ALK ميباشد

وجه تمايز ان با ساير انتروباكترياسه ها عدم تخمير گلوكز هست

درمان :اين باكتري به اكثر انتي بيوتيكها مقاوم ميباشد در بيشتر موارد به جنتامايسين ,توبرامايسين,آميكاسين يا سفالوسپورين هاي جديد حساس ميباشد كه با تست تعيين حساسيت ميكروبي معلوم ميشود

 

                                                                     تهيه و تنظيم :عباس كرامت (كارشناس ميكروبيولوژي)