اورژانس

اورژانس به محلی گفته می‌شود که خدمات پزشکی اورژانس به بیماران ارائه می‌شود. اورژانس‌ها معمولاً به عنوان یک بخش یا دپارتمان از بیمارستان محسوب می‌شوند ولی معمولاً به جهت دسترسی بهتر و سریعتر بیماران در محلی جدا از ساختمان اصلی بیمارستان قرار می‌گیرند.از مهمترین قسمت‌های اورژانس اتاق احیا به همراه تمام امکانات لازم آن است. اورژانس بيمارستان شهريار به عنوان يك بخش بزرگ و اساسي و به نوعي به عنوان قلب بيمارستان، با كمك و همياري پرسنل محترم اين بخش در راستاي برآورده شدن رسالت بيمارستان ايفاي نقش مي كند .

موقعيت جغرافيايي بخش :

اين بخش در ورودي بيمارستان در طبقه همكف واقع شده است كه شامل قسمت هاي سرپايي(اتاق ويزيت پزشكان،ترياژ، اتاقهاي تزريقات و سرم تراپي، اتاق نوار قلب) و قسمت هاي تحت نظر و بستري موقت، اتاق گچ گيري، اتاق عمل سرپايي، اتاق ايزوله،داروخانه و اتاق C.P.R مي باشد.

قوانين و مقررات بخش :

1. پرسنل بايستي با فرم بيمارستان و اتيكت در ساعت مقرر جهت تحويل شيفت حضور داشته باشند .

2. پرسنل موظف هستند در نهايت احترام و رعايت حريم همكاري با يكديگر برخورد نمايند .

3. پرسنل موظف هستند در نهايت عدالت و برابري در انجام وظايف محوله كوشش نمايند .

4. پرسنل موظف هستند در ثبت دفاتر محوله اقدامات و توجهات لازم را داشته باشند .

5. پرسنل موظف هستند جهت تعويض شيفت با تعيين جانشين و تكميل فرم مربوطه، با امضاي هر دو نفر، حداقل 24 ساعت قبل، تعويض شيفت خود را به سرپرستار بخش اعلام نمايند .

6. پرسنل موظف هستند قبل از رفتن به مرخصي فرم مربوط به مرخصي را تكميل نموده و تحويل سرپرستار دهند. لازم به ذكر است درخواست مرخصي قبل از نوشتن برنامه ماهانه، بايد به اطلاع سرپرستار، جهت هماهنگي رسانده شود .

7. پرسنل فقط در موارد اورژانسي، مجاز به عدم حضور در شيفت، آن هم با تماس با سرپرستار و يا دفتر پرستاري مي باشند، در غير اينصورت غيبت لحاظ شده و طبق مقررات با فرد مربوطه برخورد خواهد شد .

8. در صورت كم كاري و يا برخوردهاي ناشايست با پرسنل مربوطه برخورد و در كارانه ماه مربوطه لحاظ خواهد شد.

9. جهت پرسنل فعال و داراي نكات مثبت نيز تشويقي در نظر گرفته خواهد شد .

10. پرسنل موظف هستند خطاهاي مشاهده شده در كادر درمان را حتماً به سرپرستار اطلاع و فرم گزارش خطاي داوطلبانه را نيز تكميل نمايند. در خصوص عوارض ناخواسته دارو ها نيز تكميل فرم A.D.R و اطلاع رساني انجام شود .

11. ساعت استراحت پرسنل شب كار طبق قوانين داخل بيمارستان بوده و پرسنل موظف به رعايت آن مي باشند .

12. در صورتي كه در كشيك ها يك پرسنل آقا و يا يك پرسنل خانم باشند بايستي پرسنل ديگر حتماً در امور باليني با رعايت موازين شرعي به فرد مذكور كمك نمايند .

13. پرسنل موظف هستند بر عملكرد پرسنل خدمات با رعايت موازين اخلاقي نظارت داشته باشند .

14. پرسنل موظف هستند در هر شيفت ليست داروهاي يخچالي موجود را كنترل و دماي يخچال را در برگه چارت مخصوص چارت نمايند

15. پرسنل موظف هستند در پايان شيفت خود، پرونده بيماران را با دستورات پزشك و گزارش پرستاري به طور كامل تحويل دهند .

16. پرسنل موظف به اجراي دستورات مكتوب پزشك هستند .

17. پرسنل موظف هستند كليه دستورالعمل هاي صادره از جانب معاونت درمان دانشگاه و بيمارستان را مطالعه و به آن عمل نمايند.

18. منشي بخش جهت شروع به كار بايستي با كاربر خود وارد سيستم شوند .