رديف

نام بيمه

بستري

سرپايي و پاراكلينيك

1

بانك كشاورزي

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

2

بانك تجارت

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

3

بانك رفاه

معرفي نامه

معرفي نامه

4

بانك سپه

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

5

بانك صادرات

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

6

بانك صنعت و معدن

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

7

بانك مركزي

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

8

بانك مسكن

معرفي نامه

معرفي نامه

9

بانك ملت

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

10

تامين اجتماعي

تاييد نماينده تامين اجتماعي

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

11

تامين اجتماعي بيماري خاص

تاييد نماينده تامين اجتماعي

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

12

خدمات درماني نيروهاي مسلح

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

13

شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

14

شهرداري

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان

15

شهرداري فرانشيز صفر

معرفي نامه

در صورت داشتن دفترچه درماني سازمان