آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان خصوصي شهريار مسئوليت انجام كليه آزمايشهاي ارجاعي از بخشهاي بيمارستان و همچنين آزمايشات مراجعين سرپايي را داشته و در همين راستا با بهره گيري از دستگاه هاي اتوماتيك و پرسنل مجرب و نظارت و پايش منظم بر حسن انجام كار همواره سعي در ارائه خدنات آزماشگاهي ارزشمند و مفيد داشته است. در همين راستا آزمايشگاه به شكل مستمر از نمونه هاي ارسالي كنترل كيفيت خارجي، جهت كنترل صحت و دقت آزمايشات استفاده مي كند تا در صورت نياز اصلاحات و اقدامات متناسب با شرايط انجام گردد.

 موقعيت جغرافيايي  بخش:

آزمايشگاه در طبقه زيرهمكف ، ضلع غربي بيمارستان واقع شده است و داراي بخش هاي ذيل مي باشد :

1. بخش بيوشيمي

2. بانك خون

3. بخش هماتولوژي

4. بخش هورمون شناسي

5. بخش ميكروب شناسي

6. بخش سرولوژي

7. بخش آناليز ادرار و مدفوع

8. انگل شناسي

9.ايمونولوژي

10.نمونه گيري و پذيرش

قوانین و مقررات بخش :

 1. در آزمايشگاه 3 شيفت وجود دارد :
 • (شيفت صبح)14-7   
 • (شيفت عصر ) 20-14
 • (شيفت شب ) 7-20
 1. پرسنل شيفت صبح از ساعت 7 صبح در محل كار خود آماده شروع به كار باشند .
 2. پرسنل شيفت عصر از ساعت 14 الی 20 در محل کار خود آماده شروع به کار باشند.
 3. صحبت كردن با موبايل در محل كار بجز موارد ضروري و اورژانسي ممنوع مي باشد .
 4. در روزهاي جمعه و تعطيل هاي رسمي آزمایشگاه داير می باشد.
 5. پرسنل در هر ساعت بايد حضور فعال در آزمايشگاه داشته باشند و ترك محل كار به هر علت بايد با هماهنگي با سوپروایزر باشد .
 6. پرسنل شیفت عصر از ساعت 14 در محل کار خود آماده شروع به کار باشند و تا قبل از ساعت 20 محل کار خود را ترک ننمایند.
 7. خوردن غذا در محل آزمایشگاه ممنوع می باشد و جهت خوردن غذا از ناهار خوری بیمارستان استفاده شود.
 8. پوشیدن لباس کار و استفاده از وسایل ایمنی نظیر دستکش، عینک ، ماسك محافظ ضروری می باشد.
 9. در صورت ترک محل کار جانشین فرد باید مشخص و در آزمایشگاه حضور فعال داشته باشد.
 10. رفتن به مرخصي ساعتي و روزانه 2 روز قبل با تعيين جانشين امكان پذير است
 11. نصب اتيكت بر روي روپوش الزامي است
 12. رعايت نظافت شخصي در محيط كار الزامي مي باشد