بخش جراحي(زنان و زايمان)

بخش بستري زنان زايمان جهت ارائه مراقبتهاي بهداشتي درماني داير گشته و تمامي مراقبت هاي مورد نياز مددجو را ارائه مي كند. بخش زنان زايمان ؛ مددجويان N.V.D و C/S ، نوزادان، ژنيكولوژي ، جراحي زنان، ارتوپدي و E.N.T،جراحي عمومي،جراحي اعصاب را تحت پوشش قرار داده و به ارائه خدمات بهداشتي، تشخيصي و درماني بر اساس استانداردهاي موجود مي پردازد و با رعايت حقوق بيماران و كاركنان با ايجاد محيطي امن در خدمت مراجعين مي باشد. اين بخش از بيمارستان موازي با قسمت هاي ديگر بيمارستان به كمك امكانات خود مي كوشد بخشي از اهداف بيمارستان را كه در بر گيرنده اين واحد است، تكامل بخشيده و با بالا بردن بالاترين سطح استاندارد، خدمات به مددجو كمك كند.

موقعيت جغرافيايي بخش :

بخش زنان زايمان در طبقه سوم ساختمان واقع شده است. اين بخش شامل نوزده اتاق بستري،دو اتاقVIP، يك اتاق تميز، يك اتاق كثيف، يك تي شور خانه،آبدارخانه، يك اتاق نوزادان و يك اتاق شيردهي مي باشد.

تريتمنت، اتاق Rest و رختكن پرسنل روبه روي اتاق سوم و جنب ايستگاه پرستاري واقع شده است.

قوانين و مقررات بخش :

 1. آكاهي كامل از رسالت، چشم انداز و ارزشهاي بيمارستاني
 2. رعايت كامل مقررات مربوط به شستن دستها
 3. آگاهي از 9 راهكار حفظ ايمني بيمار
 4. آگاهي از اعتباربخشي
 5. آشنايي و آگاهي از تفكيك زباله هاي عفوني از غير عفوني
 6. داروهاي پر خطر حتماً توسط دو نفر از كارشناسان پرستاري مهر و امضا شود
 7. آشنايي با منشور حقوقي بيماران
 8. رعايت اقدامات بهداشتي براي رعايت احتياط هاي استاندارد
 9. اجراي دستورالعمل تعويض ست هاي سرم و مايعات تزريقي و سوند ادراري
 10. آموزش به بيمار در ابتداي پذيرش، حين و زمان ترخيص از الزامات است
 11. احترام به مافوق
 12. تحويل و تحول بيماران بر بالين انجام شود .
 13. اطلاع رساني به موقع  و فوري به پزشك در صورت وجود هر گونه مشكل درماني براي بيماران
 14. رفتار با ارباب رجوع بر پايه احترام باشد و مقررات خاص ملاقات بيماران رعايت شود .
 15. گزارش پرستاري بايد كامل و دقيق بوده و طبق دستور العمل موجود در بيمارستان نوشته شود .
 16. در ابتداي شروع به كار در بخش ، تمامي مقررات و كتابچه ها و دستورالعمل ها مطالعه و اجرا شود .
 17. رعايت صرفه جويي در مصرف آب ، برق و ساير لوازم مصرفي
 18. رعايت در حفظ تجهيزات
 19. در صورت ترك محل كار حتما با سوپروايزر وقت هماهنگي انجام گيرد
 20. نصب اتيكت الزامي مي باشداحترام به مافوق
 21. پرسنل موظف هستند در ابتداي شيفت ضمن صدا كردن بيمار با نام ،خود را به بيمار معرفي نمايند.
 22. پرسنل موظف هستند فقط دستورات مكتوب پزشك را اجرا نمايند.
 23. همه ي پرسنل موظف هستند با ساير بخش هاي بيمارستان همكاري لازم را داشته باشند.
 24. پرسنل موظف اند در هر سه شيفت آزمايشات و گرافي هاي بيمار را پيگيري ودر صورت لزوم به پزشك مربوطه اطلاع دهند
 25. پرسنل درهر شيفت بايد بر كار خدمات نظارت كنند.
 26. هنگام احيا بيمار حضور يك نفر از پرسنل الزامي است.
 27. پزشك بايد تا Stable  شدن شرايط بيمار حضور داشته باشد.
 28. همه پرسنل موظف هستند هنگام تحويل و تحول بيماران حضور يابند.