• حفظ شان و کرامت انسانی
  • پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای
  • حفظ و نگه داری محیط زیست
  • تقویت روحیه  مشارکت و کار گروهی
  • دقت و سرعت در انجام امور
  • مشتری مداری
  • بهبود مستمر
  • قانون مدار