پاتولوژي

موقعيت جغرافيايي  بخش:

اين واحد در ضلع غربي زير زمين قرار دارد

 

قوانین و مقررات بخش :

  1. در روزهاي جمعه و تعطيل هاي رسمي پاتولوژيتعطيل می باشد.
  2. پرسنل از ساعت 8 الی 19 در محل کار خود آماده شروع به کار باشند.
  3. نصب اتيكت بر روي روپوش الزامي است