ساختمان 1

ردیف

نام طبقه

خصوصیات

1

حياط بيمارستان

لندري، پسماند، هواساز، امحا زباله، سردخانه

2

زيرهمكف

آزمايشگاه، پاتولوژي، راديولوژي و سونوگرافي، MRI، CT Scan، فيزيوتراپي

3

همکف

پذيرش، صندوق، ترخيص، داروخانه، مدارك پزشكي، كلينيك، اورژانس

4

طبقه اول

بخش داخلي اطفال

5

طبقه دوم

ICU، CCU، اكو كارديوگرافي ، تست ورزش

6

طبقه سوم

بخش جراحي

7

طبقه چهارم

بلوك زايمان، اتاق عمل، نوزادان

8

طبقه همكف ساختمان جديد

دفتر مديريت، دفتر پرستاري، دفتر مدير داخلي، حسابداري، منابع انساني، ، اتاق پزشكان،NICU آندوسكوپي، دفتر تغذيه، بهداشت محيط، بهبود كيفيت 

ساختمان 2