دفتر پرستاري

دفتر پرستاري بعنوان سيستم عالي هدايت و نظارت بر فرآيند هاي پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و استاندارد مراقبتي در راستاي اجراي استانداردهاي اعتبار بخشي در حيطه هاي مختلف فعاليت دارد كه به شرح ذيل مي باشد:

 1. توزيع و جا به جايي كاركنان پرستاري اجراي استانداردهاي اعتبار بخشي در حيطه هاي مختلف
 2. چك و كنترل دارو هاي مخدر موجود در دفتر پرستاري
 3. نظارت بر صدور گواهي فوت و جواز دفن
 4. شركت در كميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري
 5. بازديد مستقيم از بخش ها و نظارت بر نحوه ي ارائه ي خدمات پرستاري و مامايي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب ( چك ليست و ...)
 6. ارائه گزارشات عملكرد به رياست محترم مركز
 7. نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود
 8. كنترل و نظارت مستمر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات و دارو ها در واحدهاي پرستاري و مامايي
 9. نظارت و كنترل بر فعاليت هاي ارائه خدمات به مددجويان
 10. هماهنگي با ستاد هدايت جهت پذيرش بيماران از بيمارستانهاي ديگر
 11. تلاش جهت پذيرش از ستاد هدايت  جهت بيماراني كه امكانات خاصي نياز دارند.
 12. هماهنگي با گروه هاي پزشكي ميهمان جهت انجام مشاوره ها
 13. بررسي سطح رضايت مندي بيمار و ارباب رجوع نسبت به كاركنان
 14. نظارت بر كنترل حضور و غياب كاركنان پرستاري
 15. رسيدگي و پيگيري مشكلات كاركنان پرستاري
 16. هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز
 17. برنامه ريزي و پيشنهادات جهت پيشگيري از عفونت ( كنترل عفونت)
 18. تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت هاي كاركنان گروه پرستاري
 19. برنامه ريزي همكاري با ساير واحد هاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت هاي حرفه اي كاركنان پرستاري
 20. بكارگيري نيروي انساني بر اساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري
 21. بكارگيري نيازهاي آموزشي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديد الورود با مقررات خط مشي ها
 22. تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي جهت اجراي برنامه هاي پرستاري
 23.  تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمانبندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر
 24. برنامه ريزي مديريت بحران
 25. نظارت بر گواهي ولادت
 26. نظارت بر هم آغوشي مادر و نوزاد
 27. نظارت بر آموزش هاي دوران بارداري جهت زايمان طبيعي
 28. نظارت بر تغذيه با شير مادر

موقعيت جغرافيايي بخش :

اين واحد در ساختمان2 طبقه همكف قرار دارد.

قوانين و مقررات بخش :

 1. حضور به موقع در محل كار
 2. تحويل شيفت از سوپروايزر
 3. چك و كنترل دارو هاي مخدر موجود در دفتر پرستار
 4. حضور و غياب و ورود و خروج پرسنل و پزشكان در شيفت كاري + كنترل برنامه كد احياء ( بزرگسال، اطفال، نوزاد و مادران پرخطر) با برنامه كاري
 5. نظارت بر صدور گواهي فوت و جواز دفن و ثبت تمام موارد فوتي در دفتر مربوطه
 6. بازديد مستمر از بخش ها
 7. درصورت اعزام بيمار به ساير مراكز كنترل و نظارت بر تكميل فرم اعزام و تاييد توسط سوپروايزر و ارسال از طريق فكس به ستاد هدايت و ضميمه در پرونده بيمار
 8. كنترل و نظارت بر بيماران تصادفات ترافيكي اعزام بيمار و تحويل به تكنسين آمبولانس و در پايان پس از اعزام بيمار به بخش مربوطه جهت ضميمه در پرونده بيمار
 9. ثبت بيماران اعزامي در دفتر مربوطه
 10. گزارش بيماران عفوني و ثبت در دفتر مربوطه و اطلاع به مركز بهداشت جنوب تهران
 11. ثبت حوادث، وقايع غير مترقبه، آمار( بيماران بدحال، پذيرش شده، ترخيص شده و فوت شده و ...) و گزارش به مافوق
 12. همكاري با بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران و در صورت حضور بازرسان اطلاع به مافوق
 13. كنترل و نضارت به حضور آمبولانس در بيمارستان
 14. كنترل و نظارت بر عملكرد و اجراي وظايف تيم احياء و تكميل فرم احياء در پايان احياء و ضميمه نمودن كپي فرم در پرونده فرم اصلي در زونكن مربوطه بايگاني و برگه دوم در پرونده بيمار ضميمه گردد.
 15. كنترل و نظارت بر شرايط باليني كليه بيماران مركز
 16. مديريت تخت
 17. آموزش مستمر پرسنل